Links

👨‍💻 Shell Script

Unix işletim sistemlerinin ortak programlama dilidir.

Önemli Bilgiler

 • sh uzantılı dosyalara yazılırlar
 • Dosyaların ilk satırlarına shebang olarka ifade edilen satır yazılır
  • Kodlar derlenmeden önce bu satıra bakılır ve yapısına karar verilir (kaynak)
 • Dosyanın ilk satırına shell script olduğunu belli etmesi için #!/bin/bash yazılır
 • Terminal üzerinden bash <dosya> olarak çalıştırılabilirler

VsCode Eklentileri

Temel Operatörler

Operatör
Açıklama
Text
Text
-
Son çalışan dizine gitme
~
Home dizini
<komut>; <komut>;
Birden fazla komut işleme (birbirlerini beklemez)
<komut> & <komut>
Birden fazla komut işleme (sırayla işler)
<komut> && <komut>
1. komut çalışırsa 2.'yi işleme
`
`
1. olmazsa 2. komutu işleme
`
`
2. komutu ilk komutun çıktısında çalıştırma (pipeline)
>
Yönlendirme (yoksa oluşturur)
>>
Eklemeli yönlendirme (üzerine yazmaz, ekler)
!$
Bir önce kullanılan değişkeni kullanma
!!
Bir önceki komutu kullanma

Bash Komutu

Komut
Açıklama
bash <dosya>
Dosyadaki komutları terminalde gerçekleştirir
bash -c "<komut>"
Verilen komutu terminalde gerçekleştirir

Yazdırma İşlemleri (Echo)

Komut
Açıklama
echo "<metin>"
Ekrana metni olduğu gibi basma
echo -e "<metin>"
Ekrana metni formatlı basma (\n \t gibi karakterler çalışır)
echo $<değişken>
Ekrana değişken basma
echo $(<komut>)
Ekrana komut çıktısını basma
echo $(<komut>)' metin '$(<komut>)
Ekrana komut çıktısını ve metni basma
echo "<metin>" > <dosya_yolu>
Verilen metni dosyanın üzerine yazma, yoksa dosyayı oluşturma
echo "<metin>" >> <dosya_yolu>
Verilen metni dosyaya ekleme
sudo bash -c echo "<metin>" > <root_dosya>
Root dosyasının üzerine yazma, yoksa dosyayı oluşturma
<komut> &> /dev/null
Çıktıları gizleme
> ile yapılan yönlendirme işlemleri echo tarafından değil shell tarafından yapılır. Yetki sorunları olursa echo'ya değil shell'e yetki verilmelidir.
 • <metin> Ekrana basılacak metin
  • Örn: yemreak
 • <değişken> Linux değişkenleri (ortam değişkenleri vs.)
  • Örn: PYTHONPATH, HOME
 • <komut> Linux komutları
  • Örn: pwd
 • <dosya_yolu> Metnin yazılacağı dosyanın yolu
  • Örn: yemreak.txt, ../yemreak.sh, ~/yemreak.ini

Cat ile Yazdırma İşlemi

Dosyaya EOT gelene kadar yazma
cat << <sonlandırma_metni> >> <dosya_yolu>
satır1
satır2
<sonlandırma_metni>
 • <sonlandırma_metni> Bu metin geldiğinde yazma işlemini sonlandırır
  • Örn: A olursa YemreAK yazıldığında sonlanmaz, A yazıldığında sonlanır.
 • <dosya_yolu> Metnin yazılacağı dosyanın yolu
  • Örn: yemreak.txt, ../yemreak.sh, ~/yemreak.ini

Değişkenler

 • Değişkenler kod içerisin $ ön eki ile kullanılır
 • Değişkenlere atama yapılırken = sonrası ve öncesinde boşluk bırakılmaz
  • Boşluk olursa her metni komut gibi işlemeye çalışır ve hata verir
 • Değişkenlerle aritmatik işlemler let "<işlem>" komutuyla yapılır
  • let "myvar = 5" çalışırken, mayvar = 5 hata verir
file="help"
let "file = 'wow'"
echo $file
Let komutu hakkında daha fazla bilgi için buraya bakabilirsin.

Kullanıcıdan Girdi (Input) Alma

read varname
echo $varname
read -p 'Username: ' uservar # Girdide yorum gösterme
read -sp 'Password: ' passvar # Gizli girdi
echo
echo Thankyou $uservar we now have your login details

String İşlemleri

${#var} # Var string'inin uzunluğunu hesaplama
${var#*.} # .'ya kadar tüm metni siler
# String Kıyaslama
if [ $kelime == "yemreak" ]; then
echo "Eşdeğer"
fi
# String içinde alt stirng arama (cümle'de kelime varsa 1) (2 tane [ olduğuna dikkat)
if [[ "$cumle" =~ "$kelime" ]]; then
echo "Bulundu"
else
echo "Bulunamadı"
fi
# Stringdeki i. sıradaki kelimeyi alma
let "word = $(echo $WID | awk '{print $1}')" # İlk olanı alma $word1 = ilk kelime
let "word = $(echo $WID | awk '{print $i}')" # i. olanı alma
# Boşluklarla ayrılan cümledenki kelimeleri alma
for kelime in $cumle; do
echo $kelime
done

İf-Else Yapısı

Temel açıklamaya buradan erişebilirsin.
[ $1 ] || { echo "Usage: $0 file1.wma file2.wma"; exit 1; } # 1.parametre yoksa çıkma

For Döngüsü

Temel açıklamaya buradan erişebilirsin.

Terminalde Seçim Yaptırma

Switch - Case Yapısı

while true; do
read -p "Do you wish to install this program?" yn
case $yn in
[Yy]* ) make install; break;;
[Nn]* ) exit;;
* ) echo "Please answer yes or no.";;
esac
done

Select Yapısı

echo "Do you wish to install this program?"
select yn in "Yes" "No"; do
case $yn in
Yes ) make install; break;;
No ) exit;;
esac
done

İç İçe Seçim Yapısı

while true; do
read -p "Xammp kurmak ister misin [y/n] " # -n 1 -r
case $REPLY in
[Yy]* ) {
# İstenen kodlar
while true; do
read -p "Xammp komutları tanımlansın mı (xampp ve mysql) [y/n] " # -n 1 -r
case $REPLY in
[Yy]* ) {
# İstenen kodlar
break
};;
[Nn]* ) break;;
esac
done
while true; do
read -p "Wordpress kurmak ister misin [y/n] " # -n 1 -r
case $REPLY in
[Yy]* ) {
# İstenen kodlar
break
};;
[Nn]* ) break;;
esac
done
break
};;
[Nn]* ) break;;
esac
done

Terminalde For Döngüsü (For Loop)

for f in *; do
echo "-> $f"
done

Her Dizine For Döngüsü

Alt Dizinler Dahil Değil

for D in *; do
if [ -d "${D}" ]; then
echo "${D}" # your processing here
fi
done
for D in *; do [ -d "${D}" ] && my_command; done
for D in */; do my_command; done

Alt Dizinler Dahil

for D in `find . -type d`
do
//Do whatever you need with D
done

Fonksiyonlar

dowload_with_name() {
var='hello'
return $var
}

Fonksiyonların Kullanımı

dowload_with_name # Fonksiyonlar isimleri ile kullanılır
echo $? # Return değeri '$?' olarak tanımlanır. Hello basar
Temel fonksiyon kaynağı için buraya bakabilirsin.

Parametreler

 • $1 1. parametre
 • $2 2. parametre
 • $0 Fonksiyonun ismi
 • [email protected] Tüm parametreler (dizi)

Parametreli Fonksiyonlar

fonksiyon(){
arg1=$1 # 1. parametre
arg2=$2 # 2. parametre
echo "1. $arg1, 2. $arg2"
}
# Kullanımı
fonksiyon arguman1 arguman2 # 1. arguman1, 2. arguman2

Dosya İşlemleri

Kontrol Bayrakları

Kullanım şekli [ <bayrak> <string> ]
 • [ -f "$1" ] || {echo "$1 dosyadır"}
Bayrak
Açıklama
-f
Dosya kontrolü (File)
-d
Dizin kontrolü (Directory)

Dosya Okuma

Kaynak için buraya bakabilirsin.
filepath='img0.jpg' # Dosyanın yolu
filestr='' # Okunan verilerin kayıt edileceği değişken
while IFS= read line # Dosya sonuna kadar okuma
do
let "filestr += $line" # Satır satır dosyayı okuma
done < "$filepath" # Okunacak dosyanın yolunu verme

Dosyadan URL ile İndirme

prefix='img' # Ön ek
ext='.jpg' # Dosya uzantısı
num=0 # Sayaç
while IFS= read line
do
wget -O $prefix$num$ext "$line"
let "num += 1"
done < "../$file"

Sıkıştırma (Arşivleme) İşlemleri

Dosya sıkıştırma:
filename="dosya yolu"
out="Çıktı yolu.zip"
zip "$out" "$filename$"
zip -R $out "*.c" $ # '.c' ile biten düm dosyaları sıkıştırır (alt dizinlerde de arar /dir1/file.c /dir2/file.c)
Dizin Sıkıştırma:
dirname="dizin_yolu"
out="Çıktı yolu.zip" # Boşluk kabul eder
zip -r "$out" "$dirname$"

Harici Bağlantılar