Links
📜

Scriptler | Roblox

Roblox script örnekleri ve kullanımları

🎌 Script Ekleme

☠️ Ölüm Script'i

  • 🤵 Kullanıcı objeye değdiğinde anda ölür
  • 🤵 Humanoid insan anlamına gelmektedir
  • 🦄 FindFirstChild ile ilk değen obje bulunur
  • 🩸 BreakJoints ile değen kişi öldürülür
-- Objeye değildiğinde
script.Parent.Touched:Connect(function(hit)
-- Değen kişi insan ise
if hit.Parent:FindFirstChild("Humanoid") then
hit.Parent:BreakJoints()
end
end)

🐣 Spawn Point Ayarlama

  • 🚄 Öldükten sonra en son değilen spawnpoint üzerinden doğmayı sağlar
  • ➕ Eklemek için 🌍 Workspace objesinin içindeki scripts dosyasına alttaki kodu kopyalayın
-- Oyunculara erişme
local Players = game:GetService("Players")
local function addSpawn(spawnLocation)
-- listen for the spawn being touched
spawnLocation.Touched:Connect(function(hit)
local character = hit:FindFirstAncestorOfClass("Model")
if character then
local player = Players:GetPlayerFromCharacter(character)
if player and player.RespawnLocation ~= spawnLocation then
local humanoid = character:FindFirstChildOfClass("Humanoid")
-- Oyuncu ölmediyse
if humanoid and humanoid:GetState() ~= Enum.HumanoidStateType.Dead then
print("spawn set")
-- Spawnpoint'i ayarla
player.RespawnLocation = spawnLocation
end
end
end
end)
end
local firstSpawn
-- Workspace üzerindeki tüm parçaları azalarak sıralama
for _, descendant in pairs(workspace:GetDescendants()) do
-- Obje SpawnPoint öğesisi
if descendant:IsA("SpawnLocation") then
-- SpawnPoint'in ismi FirstSpawn ise
if descendant.Name == "FirstSpawn" then
--- İlk spawnpoint noktasını belirleme ve firstSpawn objesine atama
firstSpawn = descendant
end
addSpawn(descendant)
end
end
-- Her oyunucuyu ilk spawnpoint üzerinde doğurma
local function playerAdded(player)
player.RespawnLocation = firstSpawn
end
-- Oyuncular oyuna bağlandığında metot çalıştırma
Players.PlayerAdded:Connect(playerAdded)
‍🧙‍♂ Detaylı bilgi için Respawn Location alanına bakabilirsin.

🔗 Faydalı Bağlantılar

🚀 Bu alandaki bağlantılar YEmoji ~Bağlantılar yapısına uygundur