Links
🚀

İlk Uygulama

👣 Temel İşleyiş

  • <module_name> adında dizin oluşturulur
  • <module_name>.c adında yeni dosya oluşturulur
  • <module_name>_main adındaki main fonksiyonu altında işlemler yapılır
  • Aynı dizine CMakeLists.txt adında cmake dosyası oluşturulur
px4_add_module(
MODULE examples__px4_simple_app
MAIN px4_simple_app
STACK_MAIN 2000
SRCS
px4_simple_app.c
DEPENDS
)
📢 CMakeList dosyasının formatı buradaki yapıya uygun olmalıdır

🛫 FixedWing

🔗 Ayrıntılı Açıklama